ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี

กิจการที่ดี คือ กิจการที่รู้ถึงสภาพความเป็นจริงของบริษัทและรู้ถึงวิธีบริหารจัดการต้นทุน
เพื่อที่กิจการจะได้มีโอกาสในการแข่งขันทางด้านราคาที่เหนือกว่าคู่แข่งได้ รวมถึงความรู้ในการ
ประหยัดภาษีที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้กิจการลดภาระค่าใช้ลงได้อีก สุดท้ายกิจการก็จะมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น

การทำบัญชีที่ดี จะช่วยให้คุณ

 ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าของบริษัทถึงผลประกอบการว่า “กำไร” หรือ “ขาดทุน”
 วิเคราะห์การเงินบริษัท กำหนดเป้าหมายให้ได้กำไรสูงสุดอย่างชัดเจน
 มองเห็นปัญหาของธุรกิจ สัญญานเตือนภัย ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ทันท่วงที
 ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนงานของธุรกิจในอนาคต

เพราะกุญแจแห่งความสำเร็จของทุกกิจการนั้น คือ การทำ “บัญชี”

เราพร้อมที่จะยืนเคียงข้างท่าน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานและประกันสังคม

     การจัดทำเงินเดือน อาจดูเป็นเรื่องง่าย แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้ว อาจมีรายละเอียดลงลึกเข้าไปอีกมาก และเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานโดยตรง ผู้ที่มีหน้าที่ในการ คิดคำนวณเงินเดือนและค่าแรง จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการคำนวณค่าตอบในการทำงาน ให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย คือฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างเองด้วย อีกทั้ง ระบบเงินเดือนและประกันสังคม ยังมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางกฎหมายแรงงานอีกด้วย ซึ่งต้องระมัดระวังในการปฏิบัติให้อยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนด มิเช่นนั้น อาจปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด โดยมิรู้ตัว และก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน้าที่การงานของผู้ปฏิบัติงานเอง และเสียหายต่อองค์กรอีกด้วย

ที่ปรึกษาในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

     หลายคนคงอยากมีกิจการเป็นของตนเอง โดยใช้เงินเก็บสักก้อน เปิดกิจการเล็กๆแบบครอบครัว หากกิจการไปได้ดีค่อยกู้เงินมาขยายกิจการ แต่เรามักจะได้ยินคำว่า กู้เงินมาลงทุนดีกว่าเอาเงินตัวเอง การเอาเงินคนอื่นมาสร้างเงินให้ตัวเองมันดีกว่า เพราะถ้าเอาเงินตัวเองลงทุน ถ้าหมดก็คือหมดเลย แต่ถ้าเอาเงินคนอื่น (ธนาคาร) มาลงทุน ถ้าได้ก็เอากำไรมาจ่ายผ่อนชำระเงินกู้ไม่ต้องควักกระเป๋าตัวเอง ถ้าขาดทุน ก็ยังมีเงินตัวเองคอยหมุนเวียนต่อ พอช่วยพยุงกิจการต่อไปได้
     ลองพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนมากจะอยู่ไม่เกิน 10% แต่เวลาเราทำธุรกิจ (ในสถานการณ์ปกติ) กำไรจาการทำธุรกิจจะอยู่ที่ 15-30% โดยประมาณ ซึ่งมากกว่าอัตราดอกเบี้ย ทำให้เราไม่ต้องควัก กระเป๋าตัวเองไปจ่ายดอกเบี้ยสักบาท

ที่ปรึกษาในการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

   การที่บริษัท สามารถเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทเอง และผู้ถือหุ้น ดังนี้

ประโยชน์ต่อบริษัท
     1) เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว
     2) มีภาพลักษณ์ที่ดี
     3) ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น
     4) การบริหารงานแบบมืออาชีพ
     5) ความภาคภูมิใจของบุคลากรของบริษัท
     6) สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินปันผล ในกรณีที่บริษัท เข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่น

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
     1) เสริมสร้างสภาพคล่อง
     2) ความคุ้มครองในการลงทุน
     3) สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ที่ปรึกษาในการวางระบบงานคุณภาพ (ISO)

     ระบบบริหารงานคุณภาพ มีประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยยกระดับความเป็นมืออาชีพ ในการบริหารจัดการในองค์กรที่ดีและมีมาตรฐานในการทำงานที่น่าเชื่อถือได้ โดยสามารถจำแนกประโยชน์ที่ได้รับเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ประโยชน์ภายในองค์การ
     1. มีระบบการจัดการเอกสารดีขึ้น สามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้
     2. บุคลากรมีความใส่ใจต่อการทำงานมากขึ้นเพราะการทำงานจะต้องมีร่องรอยหลักฐาน
     3. การทำงานมีระบบและมีคุณภาพ ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ประโยชน์ภายนอกองค์การ
     1. ลูกค้าหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร
     2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการตลาด ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

ที่ปรึกษาระบบการนำเข้าและการส่งออก

     การนำเข้าสินค้าจำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เป็นผู้ตรวจสอบการนำเข้าคือ กรมศุลกากร นอกจากนี้การนำเข้าสินค้ายังมีการจำกัดปริมาณการนำเข้าสินค้า รวมถึงภาษีนำเข้าที่ต้องจ่ายตาม กฎหมายอีกด้วย ที่สำคัญผู้นำเข้าควรศึกษาด้วยว่าสินค้าประเภทใดสามารถนำเข้าได้เพราะสินค้า บางประเภทเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย ในส่วนของธุรกิจภาคการส่งออกของไทยมีอัตราการขยายตัวที่สูง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่ผลักดัน ให้เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูงด้วย นับว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญ ต่อผู้ประกอบการเองและประเทศชาติ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศเรา เป็นจำนวนมากในปีหนึ่ง ๆ ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจการนำเข้าและการส่งออกของไทยประสบความสำเร็จ และมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ ในการส่งออกสินค้าให้ดีเสียก่อน