ระบบธุรกิจอัจฉริยะ BI

ฟังชั่นการทำงานของระบบ

BSV-OA

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ช่วยลดช่องว่างที่มีอยู่ของโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินงาน และปรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายหรือแผนกให้เป็นปกติ

BSV-SA

วิเคราะห์การขาย

แสดงสินค้าที่ทำกำไร สูงสุด/ขาดทุนต่ำสุด เพื่อการวางแผนงานด้านการตลาด ควรทำการตลาดกับสินค้าตัวไหนมากที่สุด เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย

BSV-RA

วิเคราะห์อายุลูกหนี้

ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามทวงถาม และเพื่อเอาไว้ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายของแต่ละบริษัทที่กำหนดไว้

BSV-PA

วิเคราะห์อายุเจ้าหนี้

ช่วยเตือนให้เตรียมการจ่ายหนี้ให้ตรงเวลา หรือไม่ลากนานจนเกินไป เพื่อรักษาเครดิตการค้าไว้

BSV-FR

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกิจการ รวมถึงการจัดสรรเงินทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด