เกี่ยวกับเรา

การก่อตั้ง ( Established )

     บริษัท บิสซิเนสแวลู จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยผู้มีประสบการณ์ตรงเฉพาะทาง ทั้งทางด้านโปรแกรม ด้านการบัญชี และด้านการบริหารธุรกิจ ผนวกเข้ารวมกันปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการกำลังหันไปสู่การดำเนินธุรกิจแบบออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และรวดเร็ว ด้วยสาเหตุเหล่านี้ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ บริษัท บิสซิเนสแวลู จำกัด ที่มีความคิดที่จะพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อช่วยพัฒนาการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้มีความทันสมัย อีกทั้งช่วยในด้านการลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของทุกๆ องค์กรอีกด้วย

วิสัยทัศน์ ( Vision )

บริการด้วยความเป็นมิตร พัฒนาธุรกิจไทย อย่างยั่งยืน

พันธกิจ ( Mission )

     – ให้บริการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการทำงานอย่างครบวงจร โดยใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ความง่ายในการใช้งาน และ การบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อลูกค้า
     – มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต และสร้างผลประกอบการที่น่าพอใจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท
     – สร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้พนักงานเรียนรู้และทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และภูมิใจที่เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ
     – มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และการทำนุบำรุงขนมธรรมเนียมประเพณีของไทย